۱) شفای زندگی

شفای زندگی

 

درلایتناهای حیات،آنجا که من ساکنم ،هر چند زندگی همواره دگرگون میشود همه چیزعالی،کامل و تمام عیار است.

نه آغازی هست و نه پایانی،

هر آنچه هست تنها چرخش  و واچرخش جوهر و تجربه هاست.

زندگی هرگز مانا،ایستاو کهنه نیست زیراهرلحظه سرشاراز طراوت و تازگی است.

من با قدرتی که مرا آفریده یگانه ام،و این قدرت ،این اقتدار را به من داده است که شرایط خود را بیافرینم.

من از این آگاهی شادمانم که قدرت ذهنم در اختیار من است و هر گونه که می خواهم بکارش می برم.

آنگاه که ازگذشته دورمیشویم،هرلحظه زندگی،نقطه آغازی است.

اینک واین لحظه،اکنون و اینجا برای من نقطه آغاز است.

 

 در جهانم همه چیز نیکوست .

دروازه های حکمت و دانش همواره گشوده اند.

من مسئول شرایط حاکم بر زندگی ام هستم.

کائنات مرادر هراندیشه ای که برگزینم و به آن معتقد باشم حمایت می کند.

نقطه اقتدار همواره در لحظه حال است.

من خود اندیشه های خود را انتخاب می کنم و می دانم که همه امراض از عدم بخشایش ناشی می شوند.

من به قدرتی اعتقاد دارم که بسی از من عظیمتر است و در هر لحظه از هرروز ،در من جریان دارد.

من با این آگاهی که تنها یک عقل بر این عالم حاکم است ،خود را به روی حکمت درون بر گشایم.

همه پاسخها،چاره ها ، شفاها و آفرینش های تازه از این یگانه عقل می آید.

من باوقوف به اینکه هر آنچه باید بدانم بر من آشکار خواهد شد

وهرآنچه بدان نیازمندم در زمان و مکان و به شیوه درست نزد من میایند به این قدرت و به این عقل اعتماد می کنم.

                  در جهانم همه چیز نیکوست .

 

من همواره در حمایت و هدایت الهی قرار دارم.

درون نگری برای من خطری در بر ندارد.

من فراتر از شخصیت و گذشته و حال و آینده ام هستم.

اکنون به انتخاب خود،ازمشکلات شخصیتی خویش فرا می روم تا اهمیت هستی خود را دریابم.

من مشتاقم که خویشتن دوستی را بیاموزم.

گذشته کوچکترین اقتداری بر من  ندارد

چون مشتاقم که بیاموزم و دگرگون شوم.

اکنون آغاز می کنم،

مشتاقم خود را آزاد کنم.

 

 

درلایتناهای حیات آنجا که من ساکنم،همه چیزعالی،کامل وتمام عیار است.

من دیگر اعتقاد به محدودیتهای کهنه و کمبودها را انتخاب نمی کنم.

اکنون برمی گزینم که خود را از دیدگاه کائنات بنگرم،عالی،کامل و تمام عیار.

حقیقت هستی من این است که عالی ،کامل و تمام عیار آفریده شده ام.

اکنون من عالی،کامل و تمام عیارم.

همواره نیز عالی،کامل و تمام عیار خواهم بود.

اکنون انتخاب می کنم که با این ادراک زندگی کنم.

در زمان درست و در مکان درست هستم و کار درست را انجام می دهم.

لحظه به لحظه الگوهای کهنه گذشته را رها می کنم .

اندیشه ها دیگر بر من اقتداری ندارند.

من اقتدار جهان خویشم ،

من آزاد بودن را انتخاب می کنم .

من مشتاقم که نیاز به بی ارزش بودن را رها کنم.

من ارزش بهترین چیزهای زندگی را دارم

و اکنون به طرزی دوست داشتنی همه آنها را خواهم پذیرفت.

دیگر نیاز ندارم که خیر و صلاحم را به تعویق بیاندازم.

من با دگرگونیهایی که در زندگیم پیش می آیند تا جائی که بتوانم همنواختم.

من خودم را و شیوه دگرگونیم را تأیید می کنم.

من بهترین کاری را که از من برمی آید ،انجام می دهم.

کارم هر روز آسانتر می شود.

من شادمانم که در آهنگ و جریان زندگی همواره در حال دگرگونی خویش قرار دارم.

 

امروز روزی شگفت انگیز است من انتخاب می کنم که امروز را اعجاب انگیز کنم

 

من به آسانی و شادمانی از کهنه به نو می روم.

برای من بخشیدن از آنچه فکر می کردم آسانتر است.

بخشیدن به من احساس آزادی و سبکی می دهد.

با شادمانی می آموزم که خود را هر چه بیشتر دوست داشته باشم،

نفرت و انزجار رارهامی کنم،

می آموزم که تجربه امروز را به شادکامی بدل کنم.

پاسخهای درونم به آسانی به سطح هشیاری می آیند.

من در عالیترین محیط زندگی می کنم به هر کجا که می روم محبت نثارم می شود

من هر کاری را که می کنم دوست دارم.

من خود را دوست دارم و تأیید می کنم .

من به فرآیند زندگی اعتماد دارم و می دانم که والاترین موهبتها را برای من به ارمغان می آورد.

من ارزش عالیترین چیزهارادارم واکنون آنهارا میپذیرم .

من از موفقیت به موفقیت و از جلال به جلال رهسپارم.

درراهم پله هایی هست که مرا به کامیابی های بزرگ میرساند 

من مانند مغناطیس، ثروت و برکت الهی رابسوی خود جذب می کنم.

 

                      در جهانم همه چیز نیکوست.

 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
معيت

خواهم آمد سر هر ديواري، ميخكي خواهم كاشت.هر كلاغي را كاجي خواهم داد...