۱۰)عشق - جای دوست

جای دوست

روزی حضرت موسی به مناجات می رفت.از خرابه ای بگذشت ،صدای ناله ای بشنید،پس وارد شد دید مردی برهنه بر سر خاک افتاده و خشتی زیر سر نهاده،بغیر از سایر عورت،لباس دیگر نداشت و در ناله  خود چنین می گفت:الهی!حالت زار و غربت مرا می بینی و بر فقر و بینوایی من آگاهی.حضرت موسی از آنجا رفت به مناجات.بعد از فراغ از مناجات خواست که برگردد.

خطاب رسید:ای موسی!چرا پیغام آن درویش را نمی رسانی؟

عرض کرد:الهی تو آگاهی که حالت بیچارگی و فقر خود میگفت فرمود:الساعه برو پیش او.

و بگوی خدایت سلام می رساند و میگوید

 تو تنها نیستی که من انیس توام،تو غریب نیستی که من جلیس توام،تو فقیر نیستی که من وکیل توام.

موسی آمد و در نزد آن درویش،پیغام خداوند رسانید.عرض کرد:ای کلیم الله!مرا همین بس است که خدای جلیل کلمات مرا شنیده و جواب فرموده.آنگاه نعره ای زد و روح از بدنش مفارقت کرد.موسی میان بنی اسرائیل آمد.ایشان را خبر دار نمود و بزرگان آمدند که بر کفن ودفن مشغول شوند،چون به خرابه آمدند بجز آن پاره ای که ساتر او بود و خشتی که در زیر او بود،چیز دیگری ندیدند.

موسی عرض کرد:الهی!این درویش را زمین فرو برده و یا درنده ای او را خورده است؟

جبرائیل گفت: یا موسی!این چه گمانهاست که بر دوستان خدا میبری؟خداوند فرماید این بنده ای بود که شیطان او را طلب کرد نیافت و ملک الموت به جهت نزعش آمد نیافت و نکیر و منکر او را طلب کردند،نیافتند و رضوان در بهشت او را جستجو کرد و نیافت و مالکش در دوزخ،طلب کرد و نیافت . عرض کرد که خدایا!پس کجاست؟ فرمود

« دوست کجا باشد الا به نزدیک دوست » فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر.

هو

درویشی می رفت،گفتند:از کجا می آیی؟

گفت:هو!گفتند:به کجا می روی؟

گفت:هو!گفتند:که را می خواهی؟

گفت:هو!گفتند:منظورت از این هو الله است؟

درویش تا نام او را شنید بر زمین افتاد و جان سپرد.

قربانی

نقل است که در عید اضحی پسر شیخ بو سعید از بام بیفتاد و بمرد.با شیخ گفتند:از او هیچ اضطرابی نیامد و این رباعی فرمود:

صدقرت العین دیگرم بایستی    تاروز چنین پیش تو قربانی کنمی

و در همه کارها مجاهده باید کردآنگاه فضل خدای دیدن،نه فعل خویش.

دوست حق

بسطامی می گویدآنکه حق او را دوست دارد اوی را سه خصلت دهد:

سخاوتی چون سخاوت دریا و شفقتی چون شفقت آفتاب و تواضعی چون تواضع زمین

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
يوسف

سلام . مطالب يادداشت های اخير شما را خواندم . ممنون از لطفتون .

معيت

سلام / اينقدر خودت و با کامپيوتر مشغول نکن، مگه نمی دونی بيرون چه خبريه؟!!! امروزا خيلی از شهريا توی ده کوره ها به دنبال خدمت رسانی اند اما تو!!! از ما گفتن.