۲)یاعلی (ع) قضاوت در برابر ادعای افت دید

قضاء حضرت علی(ع) درباره ادعای افت دید چشم

  

در جلدسوم کتاب وسائل و مستدرک روایت شده است

بر سر مردی زده بودند و او ادعا می کرد که چشمش ضعیف شده است حضرت به این نحو قضاوت فرمودند:

تخم مرغی را در جلو نظر او برداشت و به آن مرد فرمود:این را می بینی عرض کرد بلی و حضرت آن تخم مرغ را پیوسته دورتر می برد و از او سوال می کرد می بینی تا بحدیکه دیگر گفت نمی بینم و آن موضع را نشان کردfarpoint))

 پس از آن مرد را به طرف راست برگردانید و بهمین طریق تخم مرغ را تا آنجا برد که گفت دیگر نمی بینم و آن موضع را نشان کرد،پس از آن صورت او را به چپ گرداند و با او همین معامله را کردو آن مکان را نشان کرد سپس حضرت تمام مسافت چهار طرف را با یکدیگر سنجید(malingering)

از هر طرف مساوی می دیده،حضرت فرمود در ادعای خود راست می گویی.

 پس آن حضرت مردی همسن او را پهلویش نشاند matching))

و آن تخم مرغ را در جلوء نظر او برداشت و پیوسته آن را دور می کرد تا جائی که آن مرد سالم گفت دیگر نمی بینم و بهمین طریق به چهار جانب او را برگرداند و بعد از آن منتهای دید مضروب را با منتهای دید سالم سنجید

 (case-control) ودیه چشم او را به همان نسبت نقصان چشمش از چشم شخص سالم بداد.

 

در ترجمه کتاب عجائب احکام امیرالمومنین آمده است:
بر سر مردی زده بودند و او مدعی بود که در اثر ضربه چشمش نابینا و شامه اش از کار افتاده است،داوری به خدمت حضرت آوردند فرمود اگر راست بگوید دیه مستحق است،عرض کردند یا امیرالمومنین صدق و کذب این مطلب چگونه معلوم می شود فرمود:

امتحان چشم او باین است که او را مقابل خورشید نگاه دارید تا به قرص خورشید نظر کند اگر چشم نابینا باشد بهم نمی گذارد و اگر بینایی داشته باشد نمی تواند نظرکند ناچار چشم خود را می بنددو امتحان شامه او این است که پنبه را بسوزانید و در مقابل دماغ او بگیرید اگر استشمام رایحه بکند،بوی سوختن به مغز او می رسد آب از چشمش جاری خواهد شد و سر خود را از دود دور خواهد برد و گرنه آب از چشمش نیاید و سر خود را عقب نکشد

فاصله بین حق و باطل :

در همان کتاب به سند حارث اعور آمده است : شخصی می خواست حضرت امیر را با برخی سوالات امتحان کند حضرت فرمود فرزندانم را بیاورید چون حاضر شدند حضرت فرمود این حسن و حسین فرزندان رسول خدا(ص) هستند و این محمد پسر من است از هر کدام می خواهی مسائل خود را سوال کن جواب خواهی شنید . مرد شامی از امام حسن(ع) سوال کرد.

امام حسن(ع)فرمود:ای مرد شامی بدان و آگاه باش که بین حق و باطل چهار انگشت فاصله است که همان فاصله بین چشم و گوش است .مرد شامی گفت:راست گفتی حضرت فرمود در حقیقت حرف باطل با گوش زیاد می شنوی و آنچه بگوش شنیدی باطل است و آنچه بچشم دیدی حق است.

و اما فاصله بین زمین وآسمان به اندازه دعوت مظلوم است و به اندازه مد بصر ودیدن چشم است و اما مسافت بین مشرق و مغرب به اندازه یک روز سیر آفتاب است که در هنگام طلوع بدو می نگری .

 

یا علی

 

 

ای علی که جمله عقل ودیده ای          شمه ای واگوازآنچه دیده ای

تیغ حلمت جان ما را چاک کرد    آب علمت خاک ما را پاک کـرد

بازگو ای باز عرش خوش شکار           تا چه دیدی این زمان از کردگار

چشم تـــو ادراک غیر آموختـه    چـشمهای حاضــران را دوختـه

 

السلام علیک یا عین الله

 

/ 0 نظر / 10 بازدید