زن، زمان ، حقوق ۱۰)

اصول و مبانی

 

منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با الهام از شریعت جامع و معتدل اسلام به منظور ایجاد زمینة رشد هماهنگ و متوازن ابعاد مادی و معنوی در زندگی فردی و اجتماعی و با عنایت به آزادی مسئولانة زنان و کرامت انسانی آنها، با توجه به تناسب بین حقوق و مسئولیت‌ها، شکل گرفته است.این منشور با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال به‌عنوان مبدأ هستی و خالق موجودات و اختصاص تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او با بهره‌گیری از قرآن و سنت اهل بیت (ع) و عقل با اذعان به نقش بنیادی آنها در استنباط و بیان قوانین و احکام الهی و با توجه به مقتضیات زمان و مکان، با پرهیز از آمیزه‌های فکری مغایر با اسلام65) و به دور از تحجر فکری و خرافات و خودباختگی فرهنگی در مقابل بیگانه تدوین گردیده است و بیانگر جایگاه زن براساس اصول و ضوابط اسلامی است که این اصول انعکاس خواست قلبی امت اسلامی ایران می‌باشد.

 

مبنای اساسی منشور بر این اعتقاد بنیادین استوار است که در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت66) ، هدف خلقت 67) برخورداری از استعدادها و امکانات 68-69) امکان کسب ارزش‌ها-70-71)، پیشتازی در ارزش‌ها72 ) و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسی 73)، در برابر خداوند یکسان می‌باشند و فقط به‌واسطة رشد همه‌جانبة انسانی در سایة دانش و علم74)، تقوای الهی75) و ایجاد جامعه‌ای شایسته76) بر یکدیگر مزیت دارند.

 

از سوی دیگر زن و مرد از نظر ویژگی‌های جسمی و روانی دارای تفاوت‌هایی می‌باشند که این تفاوت‌های مبتنی بر حکمت الهی و به‌عنوان راز تداوم حیات بشر، کلیت منسجمی را تشکیل می‌دهد تا در نهایت، رابطة متقابل ناشی از تناسب فکری و عاطفی میان آن دو، حیات معقول و والای انسانی امکان و تداوم یابد. لذا این تفاوت‌های طبیعی منشأ تفاوت‌های حقوقی می‌شود که مبتنی بر عدالت خداوند متعال است، لذا منجر به کم شدن ارزش زن یا تبعیض ظالمانه بین زن و مرد77) نمی‌گردد.

 

به جهت اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی، در بیشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقی اسلام از حقوق و مسئولیت‌های یکسان برخوردار می‌باشند. تفاوت در حقوق و مسئولیت‌ها امری است که نشان‌دهندة برتری جنسی بر جنس دیگر نمی‌باشد و عمدتاً مولود عناوین حقوقی خاصی است که هریک از زن و مرد به تناسب نقش‌های ویژه و بدل‌ناپذیر در خانواده پیدا می‌کند. این تفاوت از آن جهت است که امکان وجود سلامت مادی و معنوی خانواده به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد جامعه که جایگاه حقیقی پیدایش و پرورش انسان است تأمین گردد.

 

بخش اول: حقوق و مسئولیت‌های فردی زنان

 

1. حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت جسمانی و مسئولیت محافظت از آن در مقابل هرگونه بیماری،

 

حادثه و یا تعدی

 

2. حق برخورداری از تکریم و مسئولیت رعایت آن برای دیگران

 

3. حق آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد

 

4. حق و مسئولیت فرد در برخورداری از ایمان، تقوا و حفظ آن و تکامل معنوی در عرصة باورها و رفتارها

 

5. مصونیت جان، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیرقانونی

 

6. حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت

 

7. حق داشتن نام، حفظ یا تغییر آن، همچنین نسبت و حفظ آن

 

8. حق تابعیت کشور ایران برای هر زن ایرانی و سلب تابعیت به درخواست خود او

 

9. آزادی زنان پیرو مذاهب اسلامی و اقلیت‌های دینی رسمی در انجام مراسم و تعلیمات دینی و احوال شخصی بر طبق آیین خود در محدودة قانون

 

10. آزادی زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش‌های بومی و اجرای آداب و سنت‌های محلی در صورت عدم مغایرت با اخلاق حسنه

 

11. مصونیت زنان از ضررهای مادی و معنوی با توجیه اعمال حق دیگران

 

12. حق و مسئولیت حفظ ویژگی‌های خلقتی متفاوت زنان با مردان

 

13. حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم و مسئولیت محافظت از آن.

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید