زن - زمان - حقوق ۸

فاطمه زهرا ( س) و علی ( ع) در خانه

 

فاطمه زهرا (س) از آغاز سال دوم هجرت به زندگی تازه ای گام نهاد. او پیش از این برای 9 سال به عنوان دختری نمونه در خانه پدرش  مطرح بود واینک می خواست زندگی زنا شویی خویش را آغاز کند. آری او میرفت تا سنگ بنای نخسین خانواده نمونه را در جامعه اسلامی بنیان نهد تا جهان مفهوم زندگی هدفدار را در پرتو تعالیم اسلامی بشناسد .اینک به مثالهایی از این خانواده نمونه که فاطمه با همکاری علی (ع) وبا وحیی که از جانب خداوند به سوی پیامبر میشد آن را بنیان نهاده بود ، اشاره میکنیم :

 

  1. محبت ودوستی عمیق: آنچه میان این دو را به هم پیوند میداد، عشق ومحبتی بودکه از ایمان هر یک از آنان به ویژگیها و مناقب دیگری نشات میگرفت.  فاطمه (س) ، علی(ع) را بعنوان سرور اوصیا وپدر نوه های پیامبر وبرترین مردم پس از ان حضرت وصاحب مقامی والا وبزرگ در نزد خداوند  میدانست، از اینرو به او بسیار عشق می ورزید.  علی(ع)  نیز از بزرگی وعظمت فاطمه (س) آگاه بود ومیدانست که او سرور زنان جهان ومادر نوه های پیغمبر است وشفاعتش در بارگاه خداوند مقبول واقع میشود. به این دلایل بود که علی هم او را بسیار دوست می داشت .

     

  2. همکاری در عمل : فاطمه (ع) در انجام مسئولیتهای داخل خانه سستی نمی ورزید چنان که علی (ع) نیز در انجام وظایف مربوط به خودش کوتاهی نشان نمیداد. پیامبر (ص) هم وظایف را از روز نخست بدین گونه تقسیم کرد :

     

الف) علی باید خانه را بروبد وآب بیاورد علاوه بر آنکه دادن نفقه هم از وظایف اوست  .

 

ب) فاطمه باید آرد فراهم کند وخمیر درست کند ونان بپزد وتربیت فرزندان ورتق وفتق امور آنان را بر عهده گیرد.

 

در حدیثی از ابو جعفر (ع) نقل شده است که فرمود فاطمه(س) به علی(ع)  قول داد که کارهای خانه را انجام دهد وخمیر درست کند ونان پزد وخانه را بروبد وعلی (ع) هم به او قول داد که کارهای بیرون از خانه را انجام دهد، هیزم آورد ومواد خوراکی را تهیه کند. روزی علی (ع) به فاطمه(س) گفت : آیا چیزی داری ؟ فاطمه(س) گفت سوگند به آنکه حق تو را بزرگ داشت سه روز است چیزی نداریم تا تو را بدان مهمان کنم .

 

علی (ع) پرسید : پس چرا به من نگفتی ؟ فاطمه(س)  پاسخ داد رسول خدا (ص) مرا نهی کرد از این که چیزی از تو بخواهم .بلکه به من سفارش کرد که از پسر عمویت چیزی مخواه. اگر چیزی آورد که هیچ وگرنه از او تقاضائی مکن. انجام این وظایف رنج وزحمت فراوانی برای فاطمه(س) ایجاد کرده بود چنانکه روزی رسول خدا (ص) به منزل فاطمه (س) وارد شد ودید که کار زیاد علی(ع) وفاطمه(س) را خسته کرده است .پس پرسید کدام یک از شما بیشتر خسته اید ؟ علی(ع) پاسخ داد : فاطمه (س)

 

آنگاه پیامبر فاطمه را از ادامه کار منع کرد وخود بجای او مشغول کار شد.

 

مسلمانان در یکی از جنگها غنایم بسیاری به دست آوردند از این رو فاطمه (ع) به حضور پیامبررسید واز آن حضرت خواست تا خادمه ای به عنوان سهم وی از غنیمت به او دهد که او را در کارها ووظایف خانه که برایش بخصوص در زمان غیبت علی (ع) وشرکت آن حضرت در جنگها سنگین می شد کمک کند. از علی(ع) روایت شده است که به مردی از بنی سعد فرمود :آیا درباره خود وفاطمه(س) نکته ای برایت بازنگویم ؟فاطمه (س) در خانه من بود  او از تمام کسان پیامبر در نزد آن حضرت عزیزتر و محبوبتر بود. او آنقدر با مشک آب آورده بود که سینه اش از این بابت مجروح شده بود وآنقدر بدست خود آسیاب کرده بود که دستانش خشن شده بود وخانه را آنقدر رفته بود که لباسهایش خاک آلود شده بود وآنقدر زیر دیگ را روشن کرده بود که جامه هایش چرک ودود آلود شده بود وبه همین خاطر بسیار لاغر ونزارگشته بود. 60)

 

چون فاطمه (ع) از پیامبر (ص) خواستار کنیزی شد تا او را در کارهای خانه کمک کند آن حضرت به وی فرمود من به تو چیزی می آموزم که بیشتر از کنیز به حال تو سودمند است. فاطمه پرسید پدر آن چیست ؟

 

پیغمبر فرمود چون از نماز فراغ یافتی پیش از آنکه به چپ وراست خود بنگری 34 مرتبه بگو الله اکبر، 33 مرتبه بگو الحمد الله و33 مرتبه هم بگو سبحان الله. چون چنین کنی خداوند نیرو ونشاط به تو عنایت کند آنگاه پیامبر به او نگریست وفرمود آیا بدین خرسندی ؟ فاطمه پاسخ داد آری ای رسول خدا خرسندم .

 

این همان تسبیح مشهور به تسبیح حضرت زهرا (س) است که بیشتر شیعیان پس از خواندن نماز خود را به انجام آن ملتزم میدانند .

 

این است شخصیت آن زن درخشانی که زهرا (ع) آن را برای ما به نمایش می گذارد او نشان می دهد که چگونه یک زن باید مشکلات را تحمل کند وبه درجات والایی که خداوند برای او در نظر گرفته برسد بی آنکه بدانچه از دنیای فانی از کف او می رود توجه نشان دهد .بنابر برخی از روایات چون آیه زیر نازل شد که می فرمود:

 

چون از ایشان ( یعنی از خویشان ودخترت فاطمه ) به خاطر رحمت پروردگارت که بدان امید واری روی گرداندی بدیشان سخنی نرم وخوش بگو 61) ...پیامبر (ص) فصه را برای خدمت به فاطمه (س) به نزد وی فرستاد. فاطمه (س ) نمیخواست با او رفتاری مانند دیگر زنان عرب داشته باشد. آنان به خدمتکار خود امر ونهی می کردند وخدمتکارشان جز اطاعت از فرمانهای آنها چاره دیگری نداشت  اما فاطمه(س) هرگز چنین نکرد. بلکه بدون آنکه میان خود وفضه امتیازی قائل شود روزهایی را بین خود وفضه تقسیم می کرد

 

  1. فاطمه(س)  زندگی سخت وغذای ناگوار ولباس درشت بافت وخشن را تحمل میکرد وتنها خدا وروز قیامت را در نظر می آورد درحدیثی از سویدبن غفله آمده است که گفت : علی (ع) به پیشامدی سخت گرفتار شد فاطمه(س) به نزد پیامبر رفت ودر زد. رسول خدا (ص) فرمود: من احساس میکنم محبوبم بر در ایستاده است .ای ام ایمن برخیز وبنگر  پس ام ایمن در را گشود فاطمه به خانه پدر قدم نهاد پیامبر خطاب به او فرمود تاکنون در چنین هنگامی نزد من نمی آمدی ؟! فاطمه (س) گفت : ای رسول خدا خوراک فرشتگان در نزد خدای چیست ؟ پیغمبر فرمود : حمد وثنای خداست .عرض کردپس خوراک ما چیست ؟ پیغمبر فرمود : سوگند به آنکه جانم در دست اوست در خانه آل محمد(ص)  یک ماه است که آتشی بر افروخته نشده است . اینک پنج کلمه که جبرئیل به من آموخته است بتو یاد میدهم. فاطمه(س) گفت:  ای رسول خدا این پنج کلمه چیست ؟ پبغمبر فرمود : یا رب الاولین والاخرین یا ذالقوه المتین ویا ارحم المساکین ویا ارحم الراحمین

     

فاطمه (س ) بازگشت همین که چشم علی(ع)  به او افتاد، گفت مادر وپدر م به فدایت ای فاطمه، چه خبرآوردی؟ گفت برای کاری دنیایی رفتم وبرای آخرت بازگشتم. علی (ع) به او فرمود آنچه پیش روی داری بهتر است ، آنچه پیش روی داری بهتر است.

 

 از امام جعفر بن محمد (ع) نقل شده است که فرمود : فاطمه (ع) نزد رسول خدا از علی(ع) شکایت کرد وگفت : ای رسول خدا علی از روزی خود چیزی برجا نمی گذارد مگر آنکه آن را در میان بیچارگان پخش میکند . پیامبربه او فرمود : ای فاطمه آیا مرا در باره برادروپسرعمویم مرا خشمگین میسازی ؟ همانا خشم علی خشم من وخشم من خدای عزوجل است .62)

 

فاطمه زهرا (س) از زمان ازدواج تا هنگام وفاتش بعنوان واسطه میان رسول خدا (س) وزنان مسلمان در مسایل شرعی بود بدین ترتیب که زنانی که در مسائل شرعی دچار اشکال می شدند نزد فاطمه (ع) می آمدند ومسائل خود را از او می پرسیدند وآن حضرت اشکالات آنان را بر طرف میکرد و فرهنگ وحی را به آنان میاموخت وعطش آنان را فرو می نشاند. آن حضرت همچنین در برخی از سفرهای مهم شرکت جست وانجام برخی از امور را برعهده داشت ،علاوه بر این او در فتح مکه نیز حضور داشت وبه امور شخصی پدر وشوهرش رسیدگی میکرد تا آنان بتوانند برای وظایف مهمی که برعهده داشتند از فرصتها بهتر استفاده کنند.63)

 

 

/ 3 نظر / 25 بازدید
وبلاگ اهلبيت عليهم السلام

به نام خدا سلام از بازديد شما از وبلاگ اهلبيت عليهم السلام متشکرم اگر برای تبادل لينک تمايل داشتين پيام بفرستين

جواد

سلام عزیز جان سرای خسته دلان با مقاله ای تحت عنوان -دوازده قرن غربت- به روز شد منتظر قدوم سبز و نظرات گرمتون هستم یا حق