تاثیر گاز خردل بر عیوب انکساری جانبازان شیمیایی - نفرین بر دشمن

بروزعیوب انکساری درجانبازان شیمیایی

 

 آلوده به گاز خردل بعنوان یک عارضه دیررس

 

 

 

در سالهای اخیر بسیاری از جانبازان عزیز شیمیایی اظهار می دارند که چشمشان  قبلاً ضعیف  نبوده و حالا ضعیف شده است   و این موضوع را به اثرات دیررس گاز خردل نسبت می دهند در حال حاضر در این خصوص اطلاعات جزئی موجود می باشد.

 

نزدیک بینی،دور بینی و آستیگماتیسم شایعترین عیوب انکساری چشم می باشند.مهمترین علل این عیوب در چشم عبارتند از:مسائل ژنتیکی،جنس،شغل،سن،کار نزدیک،قد و وزن،هوش...

 

گاز خردل عوارض چشمی متعددی را ایجاد می نماید که برحسب شدت مسمومیت این عوارض متعدد می باشد و عمدتاً قرنیه چشم را تحت تاثیر قرار می دهد.این عوارض زودرس و در همان زمان مسمومیت اتفاق می افتد.عوارض دیررس در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.در این بررسی تعداد 2252 چشم جانباز شیمیایی و 2228 چشم نمونه شاهد مورد بررسی وضعیت انکساری قرار گرفتند.این کار با دستگاه اتوفراکتومتر مدل2300 تاپکن صورت گرفت و نتایج حاصله توسط آزمون آماری T-test مورد مقایسه قرارگرفت و موارد ذیل مشخص گردید:

 

 

1-  بطور کلی شیوع عیوب انکساری در جانبازان شیمیایی بیشتر از جامعه نرمال است.

 

2-  آستیگماتیسم تنها عیب انکساری است که بطور بارزی در جانبازان بیشتر از جامعه نرمال است.

 

3-   نوع آستیگماتیسم عمدتا ًاز نوع مایل  oblique  وخلاف قاعده   Against the ruleمیباشد.

 

ضمناً آستیگماتیسم با قاعده  With the ruleدر جامعه جانباز و نرمال از درصد بالاتری برخوردار است.

 

4- شیوع آستیگماتیسم نزدیک بین در جامعه جانبازان بیشتر از انواع آستیگماتیسم هاست.

 

جهت تبیین این موضوع به تحقیقات بیشتری نیاز می باشد.

 

 

منبع :خلاصه مقاله دکتر خسرو جدیدی درکنگره چشم پزشکی برگرفته از سایت اپتومتریست در بهزیستی

 

این در حالیست که در تحقیقی که من در روی بیماران عادی در اردبیل انجام داده بودم نتایج بشرح ذیل بود:  ازنظر رتینوسکوپی بیش از43% از بیماران دارای عیب انکساری(دوربینی یا نزدیک بینی) پایین (2- 25/0) و حدود18% نیز همراه با آن آستیگماتیسم پایین در محور180 درجه داشتند.تست Subjective نیز نتیجه رتینوسکوپی راتایید کرد.

 

در تشخیص عمومی hypermetropia (دوربینی خالص)حدود 2/18% و  myopia (نزدیک بینی )11% مشخص گردید در تشخیص افتراقی 2/35% دوربین 3/16% نزدیک بین و8/46% آستیگمات بوده اند در تشخیص شدت عیوب انکساری بیش از3/27% را دوربینی پایین و 5/34% را آستیگماتیسم پایین به خود اختصاص داده است.

 

این طرح پژوهشی در سال 77 با تصویب شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل شروع و در سال 79 اتمام یافته وتوسط مدیر گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارزیابی وبادرجه بسیارخوب مورد تایید قرار گرفت.

 

 

واژه های کلیدی:دوربینی،نزدیک بینی،آستیگماتیسم و عیوب انکساری

 

/ 0 نظر / 69 بازدید