فریبا احمدی اپتومتریست و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

کلام جادوئی5)

به این معرفت دست یابید که هر برکتی یا تبرکی تجلی خداست .درهرچهره ای زرخدا راببندید ودرهروضعیتی نیکویی رازیرا  تنهاچنین گرایشی می تواند شما را حاکم برموقعیتها بکند.

نفرت بریکایک اندامهای بدن اثر میکند وقتی نفرت می ورزید یکایک اعضای بدن خود را به فعالیتی منفی وا میدارید وتاوان آنرا به صورت روماتیسم آرتروز (ورم مفاصل) کشش دردناک و التهاب اعصاب وهزاران مرض دیگر...پس میدهید !

زیرا اندیشه های اسیدی درخون اسید تولید میکنند وهمه بلاهاازآن جهت بر سرتان می آید که می پندارید جنگ از آن شماست و خود وارد پیکار می شوید وآنرابه بازوهای بلند خدا نمی سپارید تا از منافع ومصالحتان حمایت کند.

درباره رژیم غذایی متعادل زیا دمی شنویم حال آنکه بدون داشتن ذهن متعادل هیچ غذایی را نمیتوان هضم کرد حال میخواهدبا کالری باشد یا بی کالری .عدم مقاومت هنری است که چون به دست آیدصاحب آن مالک جهان خواهد بود.

چه بسیارند کسانی که در تلاشند به زور اوضاع وشرائط راعوض کنند.

 خیروصلاح پایدار آدمی هرگز ازطریق اعمال زورو اراده شخصی به سراغ او نخواهد آمد.

غنیمت یا موفقیت عظیم لحظه ای از راه میرسد که ابدا انتظارش را ندارید.

آنقدر باید صبر کنیدتا قانون عظیم جاذبه بکارافتد.زیراهرگزدرعمرتان مغناطیسی مضطرب ونگران ندیده اید، مغناطیس بی اعتنا به دنیا سرجای خود میایستد زیرا می داندکه سوزنها ازجهیدن بسوی او نمیتوانندباز ایستند.

هرگز نگذارید که آرزوهای قلبی شما به مرض قلبی بدل شود وقتی زیاده از چیزی راخواهانیدهمه جاذبه های خود را از دست میدهید.چون دل نگران و هراسان عذاب می کشید وبه تقلا می افتید.

 یک قانون سری بی اعتنائی هست که میگوید :هیچ چیز از اینها تکانم نمیدهد، گاهی  کشتیهائی از سوی دریای بی اعتنائی به او میرسند.رحمتهای خداراتابه ابد خواهم سرائید. ای خدای لشکرها کیست قدیرمانند تو؟!

اینک الحال زمان مقبول است. اینک الحال زمان روزاست.

امروزروزخوش آفتابی حیرت انگیزمن است.

هرهدیه ای هزاران برابربه خود اهداکننده بازمی گردد( این یک دلار متبرک است وهزاربرابربازمی گردد.)

آن کلام که دل آگاهی توراازیقین سرشارمیکند آن کلامی است که ثمرخواهد داد.

شهود نیرویی است معنوی وبس فراترازذهن استدلالی، هرچه آرزومند یانیازمندید ازراه شهود یافت میشود.

سبک سنگین های منطقی ووسواسی را رها کنید راه جادوئی شهود(آنچه که قلبتان به شما میگوید)را دنبال کنید.

دعا ارتباط شما با خداست وشهود ارتباط خداباشما.

ای توکه خوابیده ای بیدارشو،برخیز تارهنمودهایت راببینی وگواهی دلت رابشنوی برخیزتا به الوهیت درونت بنگری بگذارخدااین وضعیت راسروسامان بخشد.

درقانون معنویت تنها حال وجود داردوبس!درهرعمل ناشی از ترس ،نطفه شکست نهفته است.

شخص عادی تقریبا همه چیزرا محال می پندارد.

توکل به خدا مستلزم قدرت وشهامت فراوان است ما اغلب درامورکوچک به خدا توکل میکنیم اما وقتی وضعیت خطیری پیش آمدفکرمیکنیم بهتراست خودمان دست به کارشویم !و بدین ترتیب شکست خود راتدارک میبینم ! جائی که راه نیست خداراه میگشاید.

با بصیرت ثروت ، موهبت ثروت بماعطا میشود ویا بصیرت توفتیق ، موهبت توفیق.زیراکامیابی وفراوانی مقامهائی ذهنی اند.به یمن هدایت الهی راه درست رادرپیش میگیرم جایی که راه نیست خداراه میگشاید.

شاید همیشه نتوانم اندیشه هایمان رامهارکنیم اما میتوانیم کلام خودرادراختیاربگیریم.

 تکراربرذهن نیمه هوشیاراثرمیگذاردوآنگاه برموقعیت تسلط می یابد.

بافراراز موقعیت ناخوشایند نمیتوانیداز شرآن خلاص شوید.هرکجابرویدباهمان وضع روبرومیشوید.

 یک قانون سری بی اعتنائی میگوید. هیچ یک از اینها تکانم نمیدهد!

وقتی که دیگراز هیچ چیزآزرده نشدید ناراحتی های برون هم ناپدیدمیشوند.

قانون سری  بی اعتنائی یعنی آزرده نشدن ازظاهرمخالف امورودست نکشیدن از اندیشه سازنده زیراسرانجام پیروزخواهند شد.

قانون معنویت فراتر ازکارماست.مکانی که ایستاده ام این زمین مقدس است .

هم اکنون طرح الهی زندگی ام جاری میشودوباپیوندی ناگسستنی درحال ومقامی قرارمیگیرم که اوضاع وشرائط آن همواره عالی وبی همتاست.

اندیشه های خود راعوض کنید تادریک چشم بهم زدن همه اوضاع وشرائط عوض شود.زیرا جان شما بقدرآرمانهاوکلام خودتان است.

 تقریبا همه موقعیتهای عظیم برپایه یک شکست بنا شده اند.

مشیت الهی برای هرانسان خزانه ای  است بیکران...

اگردر مسیری چیزی ازدست بدهید درمسیری دیگرموقعیت ارزشمندتری بدست خواهید آورد.

من و اصل عظیم خلاق کائنات یکسره ویگانه ایم.طریق خودرابه خداوند بسپار وبروی توکل کن که آنرا انجام خواهد داد...

گزیده ی کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین  -چاپ سی ویکم-ترجمه گیتی خوشدل

 

 

 

 

 

نوشته شده در چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۳ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()


 Design By : Pichak