فریبا احمدی اپتومتریست و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

(برای  خنثی کردن رشک و نفرت )بگوئید:اکنون خدانه تنها آنچه راکه برای دیگران کرده بلکه بیش ازآن نیزبرایم می کند راز موفقیت این است که آنچه را که انجام می دهید برای دیگران جالب توجه کنید.

اگرخود علاقمند باشید دیگران نیزعلاقمند خواهند شد.موفقیت یک رازنیست موفقیت یک نظام است .باگفتگوی فراوان نیروی خودراهدرمی دهید ومدام به بن بست می خورید.درباره کاروباروهمه چیزباافراد خانواده تان صحبت نکنید سکوت طلا است.تنها آن چیزهایی رابه خود جذب می کنید که بی نهایت به آن می اندیشید!

اگرمدام به تنگدستی بیاندیشیدتنگدستی رابه خودجذب میکنیداگرمدام به بی عدالتی.بیاندیشیدبی عدالتی را بخودجذب می کنیدو...

 درفیلم علی باباوچهل دزد از قصه های هزارویکشب علی بابا صاحب مخفیگاهی است مرموزو پنهان درپس کوهها وصخره ها که فقط باکلمه رمز«بازشو سیزم»می توان واردآن شد.علی بابا روبه کوه میایستدو باصدای بلندفریاد میزند« بازشوسیزم» آنگاه صخره ها شکافته وجدا میشوند.

براستی که الهام بخش است چون به انسان نشان میدهد چگونه صخره ها وموانع باکلام درست خود او ،ازسر راه برخواهند خاست.

حصارهای تنگدستی و تاخیر هم اکنون فرو می ریزند ودرپرتو لطف الهی به ارض موعودخود واردمیشوند .

Karma واژه ای سانسکریت به معنای کردار،تقدیر،مکافات عمل وقانون عمل و عکس العمل است.

هرگاه بدانیم هرآنچه بفرستیم به خودمان بازمیگردد تازه آنگاه شروع می کنیم به ترسیدن ازبومرنگ های خودمانBoomerangچوب خمیده ای است که پس از پرتاب بسوی پرتاب کننده باز میگردد.)

اوامر تو مرا از دشمنانم حکیم تر ساخته است .دشمنان یعنی افکارمنفی خودمان ،تردید ها ،ترسها و واهمه ها. هیچ کس چیزی به آدمی نمی دهد مگر خود او وهیچ کس چیزی را ازآدمی دریغ نمیدارد مگرخود او.

بازی زندگی یک بازی انفرادی است.اگر خودتان عوض شوید همه اوضاع و شرایط عوض خواهدشد.

درپی آن اندیشه ای باشید که بزرگترین ستم را درحقتان میکند، گره گاه راپیدا کنید.

شاید گره گاه شما نفرت باشد .نفرت مانع تحقق خیر وصلاحتان میشود .

هرچه نفرتتان بیشترشود بردوام نفرت میافزائید ودرذهن شیاری از نفرت حک میکنید که در چهره تان خود را نشان میدهد.

آنگاه مردم از شما میپذیرند وهزاران فرصت طلائی راکه هرروزاتتظارتان را می کشد ازدست خواهیدداد.

ایمان راحت طلبانه یا ایمان متزلزل هرگز کوهها را تکان نخواهد داد.

عیسی (ع) گفت :هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت،(انجیل متی)

 بنابراین به شما میگویم آنچه درعبادت سوال میکنید یقین بدانید که آنرا یافته اید و به شما عطا خواهد شد.(انجیل مرقس)

وقتی در کنج خلوت یا سلکوت عبادت آسوده نشسته اید تمام وجودتان ازشگفتی این حقیقت سرشاراست.

یقین بدانید که خداوندشبان شماست و محتاج هیچ چیزنخواهیدبود.

ایمان بدارید خدائی که صاحب همه فراوانیهاست نخواهید گذاشت باری به دوش بکشید، خواه قرض وخواه هرفشاردیگر.

هرگزازکمبودوتنگدستی سخن نگوئید. به هرچه توجه کنیدباآن یکی می شوید. پس اگرمدام متوجه شکستها ومصائب باشید با آنها روبرو میشوید.

بایدعادت کنید که دربعدچهارم یا دردنیای شگفتیهازندگی کنید وآن عالمیست که درآن بحسب ظواهرحکم نمیکنند.

 نگوئیدبرای روزمبادا پس اندازمی کنم زیرا بی تردیدروزمبادا درسختترین شرائط ازراه میرسد.

 بگوئید روزی من ازجانب خداوند است و هم اکنون درپرتو فیض فردمیبارد وانبوه می گردد.

همه چاره ها وتدابیررا به خردلایتناهی بسپارید.

روزی من ازجانب خداوندمی آید.من صاحب کیف جادوئی جانم که نمیتواند خالی بماند به محض اینکه پول ازآن برداشته شد دیگربارپرپول میشود .

کیف جادویی ام همواره درپرتو لطف الهی وازراههائی عالی ازپول لبریزمیشود.اکنون مشعلهایم ازروغن ایمان وتوفیق سرشارند.

جه انتظاردارید؟ایمان یعنی امید وانتظار «بروفق ایمانتان به شمابشود»

 بعضی میگویندبایدمنتظربدترازاینها باشیم .بیخبرازاینکه با به زبان آوردن چنین کلماتی خودرابه استقبال بدترازاینها میروند.

 اما بعضی میگوینددر انتظاریک تغییرمثبت هستند.این گروه نیز به استقبال اوضاع و شرایط مطلوبترمیروند.

 انتظارتان راعوض کنید تا اوضاع وشرایط تان عوض شود.بیدرنگ چنان رفتار کنید که انگارمنتظرموفقیت وشادمانی وفراوانی هستید برای خیر وصلاح خود آماده شوید .

کاری کنید که نشان بدهد در انتظار آمدنش هستیدچون تنها ایمان فعال بر ذهن نیمه هوشیار اثر میگذارد.

نگوئید من بیچاره کجاواین چیزهاکجا؟! به هر چه توجه کنید با آن یکی می شوید.

خدا شکست نمی خورد ووانمی ماندزیرا کارهای اوعظیم وعجیب است کاراوجلال وکبریائی است .

اگرراهها و چاره ها را به خدا بسپارید، هر خیر وخوشی بظاهرمحالی را میتوانید ازاوانتظارداشته باشید، اما  هرگزبرای او تکلیف تعیین نکنید یعنی نگوئید از کدام راه می خواهید به خواسته خود برسید.

یا ازخودنپرسید آیا واقعا ممکن است؟ خدا نه تنها بخشاینده بلکه  خودموهبت نیزهست وتدابیر حیرت انگیزخود را می آفریند .

نوشته شده در چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۳ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()


 Design By : Pichak