فریبا احمدی اپتومتریست و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

طرح الهی

 

هرانسان صاحب یک طرح الهی است درست همانگونه که تصویر کامل درخت بلوط در تخم آن وجود دارد الگوی الهی حیات آدمی نیز در هوشیاری برتر او نقش بسته است.

در طرح الهی محدودیت وجود ندارد آنچه هست سلامت کامل است وثروت کامل ومحبت کامل وبیان کامل نفس

پس همواره برسر راه آدمی یک انتخاب الهی وجود دارد وهر روز انسان باید بر طبق طرح الهی زندگی کند وگرنه باواکنشهای ناخوشایند روبرو می شود.

ازهرچه که در مشیت الهی زندگی ام نیست دست می شویم وهم اکنون طرح الهی زندگیم اشکار می شودتاجائی را پرکنم که جزمن کسی نمی تواندآنراپرکند. تا جایی را پرکنم که جز من کسی نمی تواند آنرا پرکند.

 هم اکنون به کارهایی دست می زنم که جزمن کس دیگری  قادر به انجام  آن نیست .

من راه جادویی شهود را در پیش می گیرم ودر پرتو الهی خود را د رارض موعود خویش می یابم .

من برای طرح الهی زندگیم کاملاً مجهزم، من در برابر هر وضعی نه برابر که بالاترم .

اکنون ذهن ،تن وامورم همنواخت با الگوی الهی درونم شکل گرفته اند .جزخدا قدرت دیگری وجود نداردواین قدرت در باطن خودم نهفته است .جز خواست خدا ، خواست دیگری وجود ندارد واین مشیت هم اکنون عیان میگردد.

خدا را شکر که هم اکنون هرچه راکه آرزوهای درست دلم را برمی آورد از آن ذات کل می ستانم.

من اکنون به روشنی طرح کامل زندگی خویش رامی بینم وبرافروخته ازاشتیاق الهی، هم اکنون تقدیرخویش رابه انجام میرسانم.

سلامتی

اگرآدمی هماهنگ وشاد باشد سلامت نیزخواهد بود زیرا که مرض ناشی از گناه یا تخلف از قانون معنویت است.

عیسی مسیح (ع) برای شفای مفلوج به او گفت :ای فرزند ،خاطر جمع دار که گناهانت آمرزیده شد.

خشم ونفرت ،انزجار وبدخواهی وترس وهرچه از این دست، یاخته های تن را پاره پاره وخونرا مسموم می کند.

تصادفات ،کهولت وحتی مرگ ،همه حاصل دست برنداشتن از تصاویر نادرست ذهنی است.

اگر آدمی خود را چنان ببیند که خدا او را می بیند  موجودی می شود تابناک و بی زمان ، بی تولد ومرگ .

زیرا خدا انسان را به سیمای خود وشبیه خود آفرید.من خستگی را نفی می کنم چون از هیچ چیز خسته نمی شوم .

من در سعادت ابدی وشگفتیهای زیبا و شادمانیهای سحرآمیز زندگی می کنم .تن من تن نور است بی زمان، خستگی ناپذیر، بی تولد وبی مرگ .

زمان ومکان از میان برخاسته اند من بی تولد وبی مرگ ،دراکنون اعجاب انگیز زندگی می کنم

من با آ ن یگانه، یگانه ام ، تودر من چنینی!

(شادمانی ابدی، جوانی ابدی ، دولت ابدی، سلامت ابدی، محبت ابدی، حیات ابدی) من یک هستی معنوی هستم  تن من در منتهای کمال آفریده به سیما شبیه اوست هم اکنون نور خدا در یکایک یاخته های تنم جریان می یابد.برای سلامتی تابناکم شکرگزارم.

دیدگان

هرگونه نقص در بینایی، نشانه ترس وسوظن وتوجه به موانع وهراس از وقوع رویدادهای ناخوشایند وزیستن در گذشته یا آینده بجای زیستن در«حال »است

  عبارتهای تاکیدی :  چشمانم  منور از نورالهی است وصاحب دیده جانم.

به روشنی می بینم که مانعی برسرراهم نیست وبه مراددل خودرسیده ام

من صاحب  بصیرت ودیدگان نافذ جانم .فراسوی موانع ظاهری را می نگرم و به روشنی وقوع معجزه را می بینم برای بینایی بی نظیر خود سپاس می گذارم .در هر چهره ای خدا را می بینم ودرهروضعیتی نیکویی را .

من صاحب دیدگان شفاف ونافذ جان هستم وبه بالا، پایین وپیرامو ن خود می نگرم زیرا خیرو صلاحم ازشمال وجنوب وشرق وغرب بسویم می آید.دیدگانم دیدگان خداست ،بی نظیر وبی همتا،تابان ازنورخدا که بر راهم می تابد. 

به روشنی می بینم که تنها فرشتگانند و ناجیان و برکتهای بی پایان.

کم خونی

کم خونی نشانه برآورده نشدن آرزوها و عدم شادی وخوشبختی است .

خوراک راستین خود را از روح وجانم می ستانم . یاخته های تنم سرشاراز نور است . برای سلامت کامل و شادمانی تابناک و بیکرانم سپاس میگذارم .

سنگینی گوش

کری یاسنگین بودن گوش نشانه اراده شخصی نیرومند است ولجبازی و بی میلی نسبت به شنیدن بعضی مطالب

گوش من گوش جان است هم اکنون نور خدا به آن می تابد تا هر عیب ونقصی را درمان وناپدید کند .

من به روشنی صدای الهام وشهود را میشنوم وبیدرنگ از آن اطاعت میکنم من به وضوح بشارتهای خوش شادمانی عظیم را می شنوم

روماتیسم:  روماتیسم نشانه ایراد گرفتن ،عیب جویی ، انتقاد واین گونه صفات است

درمان

هم اکنون جریان نور الهی در هوشیاری من هر چه فکر اسیدی را از میان می برد.

 من همه را دوست دارم وهمه دوستم دارند برای سلامت کامل وشادمانی درخشانم سپاس میگزارم .

رشدهای کاذب ، نشانه حسد،نفرت،انزجار،ترس واضطراب است .

هر عقیده کاذبی که درهشیاری ام نقش بسته ،هم اکنون ناپدید می شود.

 نور الهی بریکایک یاخته های تنم میتابد وبرای سلامت کامل وشادمانی تابناکم که هم اکنون آشکاراست وجاودان سپاس میگزارم .

خشکسالی

درذهن الهی خشکسالی وجود ندارد برای باران کافی خدا را شکر می کنم .

سفر

من برای این سفرکه به مشیت الهی صورت میگیرد وهمه جزئیات وهزینه آن به اراده قادرمطلق تعیین وتامین میشود سپاسگزارم .

ایمان بدون عمل ایمان نیست. ایمان اگرفعال نباشد مرده است.

اگرمیخواهید دعایتان مستجاب شودوبه خواسته خودبرسید باید ایمان فعال نشان دهید

آنچه جویای آنم هم اکنون جویای من است.چون با آن تنها حضور یگانه ام ، با مراد دل خود نیز یگانه ام .

باشد اراده مبارک تو امروز در من انجام پذیرد.

من در ذهن الهی آرمانی هستم در منتهای کمال. همواره در جای درست خود قرار دارم برای پاداشی سزاوار .

در زمان درست به کار درست خود سرگرم هستم.

 من مغناطیسی هستم مقاومت ناپذیردربرابرهرگونه شوکت، دولت وثروت که حق الهی ام باشد.

جایگاهم دریای فراوانی است به روشنی خزانه بی کران خرد رامی بینم وبوضوح می دانم که چه باید بکنم .

دنیای شگفتی هایم هم اکنون آشکار می شود تا به لطف الهی به ارض موعود خویش وارد شوم .

هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد،هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید،هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید وقتی چشم امیدتان به خدا باشد.

تنها آن عبارت تاکیدی راتکرار کنید که بیش ازهمه می پسندید وآنگاه عبارت خود را در برابروضعیتی که با آن روبرو شده اید به حرکت درآورید .چون این کلام همان عصایی است که معجزه می کند زیرا گفتار تو تجلی کارخداست ومجری امورالهی .اگر شکست خورده باشید وبه موفقیت دیگری نفرت بورزید راه موفقیت خود رامسدود می کنید.

نوشته شده در چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۳ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()


 Design By : Pichak