فریبا احمدی اپتومتریست و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ایمان

چون با آن یگانه جدایی ناپذیرهمراهم پس با خیروخوشی جدائی ناپذیرخویش نیز همراهم.

خدا از ظاهر مخالف اموروازهرشخص و وضعیتی به خیروصلاح من بهره میبرد تا کام دلم را برآورد.

ممانعتها دوستانه اندوموانع درحکم تخته پرش.من اکنون بسوی خیروصلاحم میروم وآنرادرآغوش می کشم.

من با رشته ای مغناطیسی که نامرئی اما ناگسستنی است به حق الهی خود پیوسته ام. 

ایمانم به صخره ای استوار بنا شده است و مراد دلم هم اکنون به یمن فیض وبطرزی معجزه آسا تحقق خواهدیافت.

خداوندخزانه کل شکست ناپذیر وخیروخوشی بیدرنگ من است.

من موزون و مقتدرم و عظیمترین آمال و آرزوهایم بطرزی معجزه آسا برآورده میشوند.

صحراو بیابانم را با ایمان آبیاری میکنم تا ناگهان چون گل سرخی بشکفد.

ثابت قدم و استواربرجا میمانم وبرای تحقق خیر وصلاح بظاهر محالم سپاس میگزارم.

یقین دارم که همراه با خداانجام آن آسان است وزمان آن نیزاکنون! است.

مشیت خدا برای من کوهساری استوار بنا شده و آنچه ازازل ازآن من بود،اکنون نیزازآن منست و تا ابد ازآن من خواهدبود.

خدا با من است و چون هیچ چیز نمی تواند او را شکست دهد،هیچ چیز نمیتواند مرانیز شکست دهد.

صبورانه در انتظار خداوند میمانم وبه اوتوکل میکنم.

با ایمان به الوهیت درونم،چون بسوی موانع میروم،ازسرراهم برمیخیزند.اکنون به نام خدا هر چه هراس درمن نابود میشود.

زیرا میدانم قدرتی نیست که بتواند آزار رساندچون فقط یک قدرت است وآنهم خداست.

من با کارکرداین قانون در هماهنگی کامل قرار دارم،

 زیرا میدانم که خرد لایتناهی ، نه مانع میشناسد ونه زمان و مکان.او فقط تکمیل وکمال را میشناسد وبس.

خدا معجزات خود را ازراههای سحرآمیزبه انجام میرساند.مشیت الهی خلل نمی پذیرد. پس حق الهی همواره با من خواهد بود.

او مونس جان من است همانطور که من به او توکل کامل دارم او نیز به من اعتماد کامل دارد.

یقین دارم که باخدا همه چیز آسان و ممکن است وزمان آن نیزالان.

من اکنون کنار می ایستم وکار او را مینگرم.مسحور این افسون هستم که اوچه تند وآسان،مرادهای دلم را به من میدهد.

پیش از آنکه بخواهم پاسخ میدهد.

هم اکنون بنام خدا ،دروازه های بظاهر ناگشودنی گشوده میشوند وراههاوچاره هایی بظاهر ناممکن پدیدارمیشود.

من همه بارها را به دست خدای درونم میسپارم تاخود فارغ ورها باشم.

ازدست دادن

درذهن الهی از دست دادن وجود نداردپس من نمیتوانم آنچه راکه حق الهی من است از دست بدهم آنچه از دست داده ام بمن بازگردانده خواهد شد یا خود آن ویا معادل آنرا بدست خواهم آورد.

انسان چیزی را ازدست میدهد که یا حق الهی او نباشد ویا آنقدرکه باید وشاید عالی نباشد!

خرد الهی هرگز دیر نمیکند و راه بازگرداندن را می داند.

دین وبدهکاری

درذهن الهی دین وجود نداردپس به هیچ کس مدیون نیستم وهمه دیونم پرداخت شده است.

همه تعهداتم به لطف الهی وبشیوه ای عالی تسویه شده اند.

من دین را نفی میکنم پس به هیچ کس مدیون نیستم و هیچ انسانی هم به من مدیون نیست.

همه را مورد محبت و بخشایش قرار می دهم وبرای همه برکت میطلبم.

سپاس میگزارم که کالایم هم اکنون به شخص یا اشخاصی که خدامیخواهد وبه بهائیکه اوصلاح میداند بفروش میرسد تا رضایت کامل آورد.

مصاحبه ها

در عرصه معنویت رقابتی در کارنیست.من درمحبت با جان اشخاص یگانه ام.

خدا حامی منافع ومصالح  منست واکنون خواست خدا ازاین وضعیت برخواهد خواست.

هدایت

یک سوال :آیا براستی آسمان دوباره روشن خواهد شد؟ پناه برخدا! مگر همیشه از نو روشن نمی شود؟!

جان لایتناهی ! مرا خرد و فرزانگی عطا فرما تا از فرصتهایی که می یابم نهایت بهره را ببرم

نگذار کوچکترین امکانی از چشمم مخفی بماند!من درپرتو الهامم، میدانم چه باید بکنم وبیدرنگ از رهنمودهای شهودیم اطاعت میکنم .فرشته تقدیرم پیشاپیش من می رود وراه را نشانم می دهد اکنون اراده شخصی خود را قربانی می کنم .

اراده تو نه اراده من! طریق تو نه طریق من! به وقت تونه به وقت من!

چنین است که آنچه طلبیدم در یک چشم بهم زدن انجام می پذیرد.

در ملکوت نکته سربسته ای نیست.  هر آنچه باید بدانم هم اکنون در پرتو الهی بر من فاش می شود.

من وسیله ای هستم کامل وتسلیم برای خدا تا مشیت الهی خود را از طریق من به انجام برساند و طرح کامل او برای من اکنون بگونه ای اعجازانگیز آشکار می گردد.من در احاطه نور خدا هستم که هیچ چیز منفی نمی تواند درآن رسوخ کند.

من در نور خدا گام برمی دارم واهریمنان ترس به نیستی ازلی خود بازمیگردند.هیچ چیز با خیروصلاحم نمی ستیزد .

فراموشی وازدست دادن حافظه

 در ذهن الهی ازدست دادن حافظه وجود ندارد از اینرو هرچه را که باید به یاد بیاورم بیاد می آورم وهرچه راکه به خیروصلاحم نیست فراموش میکنم.

 

نوشته شده در چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۳ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()


 Design By : Pichak