فریبا احمدی اپتومتریست و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کلام توعصای معجزه گرتوست

کلام انسان عصای معجزه گراوست، سرشارازسحرواقتدار!

مسیح(ع) میگوید:ازسخنان خودعادل شمرده خواهی شد وازسخنهای توبرتوحکم خواهد شد

زندگی ومرگ درقدرت زبان است .

توصاحب کیف جادویی جان هستی که هرگزتهی نمیماندوتا پول ازآن بیرون آورده شود درپناه لطف خدا وبگونه ای عالی وبیدرنگ پرازپول میشود .

تردید وخشم،اضطراب وترس ونفرت، یاخته های تن راپاره کرده وبه سلسله اعصاب آسیب میرساندوسبب همه بیماریهاوبلایاومصیبتها ست.

درذهن الهی مه نیست، باداکه این مه برخیزدمن برای آفتاب سپاسگذارم .

کامیابی

اینک دروازه تقدیردربرابرت گشوده است که چون گشوده شوداحدی آنرانخواهدبست.(بطورکامل آنرادرقسمت قبل نوشته ام.)

توانگری

خدا روزی رسان من است وهر روز،روزخداست.

 جان لایتناهی!راه توانگری وفراوانیم رابگشا، من دربرابرحق الهی خود، مغناطیسی مقاومت ناپذیرم .

اکنون از فراوانی آسمانها، وفورنعمت بیدرنگ وبیکرانم را بسوی خود میکشانم .

همه راهها گشوده اندوچاره ها بسیار، همه درها بازمیشوند اکنون معدن طلای درونم راآشکارمیسازم ،

من به جریان بی پایان طلای توانگری متصلم که به یمن لطف الهی وبه شیوه ای عالی بسویم جاری میشود .

نیکی ورحمت درتمام روزهای عمرم،از پس من خواهد آمد وتا ابد در ماوای توانگری ساکن خواهم بود.

خدای من خدای وفوروبرکت استواکنون هر ناز ونعمت راکه آرزومند یا نیازمند باشم وبیش ازآنرا نیز بمن عطا میکند.

هرآنچه حق الهی من باشد هم اکنون به یمن فیض وازراههای عالی بمن میرسد.

همه راهها گشوده اند وهمه درها بازشده اندتا آن خیرو برکت بیدرنگ و بی پا یانی که خدا برایم میخواهد نزدم بیاید.

درهائی دورازانتظارگشوده شده اندوچاره هایی ناگهانی نمایان میگردد

تا بهمن های بیکران فراوانی درپرتو لطف الهی وازراههای عالی برسرم بریزد.

من با الهام مستقیم وخردمندانه وبی باکانه خرج میکنم ومیدانم برکت ونعمتم بی پایان است وبیدرنگ .

شادمانی

 شادمانی راباید به کف آورد.من درآن شادمانی که ازازل برایم مقدراست غرقه ام. انبارم پرازغله است وجامم لبریزازشادمانی

اکنون نیکویی بی پایانم از راههای بی انتها به من میرسد .

شادمانی شگفت انگیزم ازراهی شگفت انگیزآمده است تا برای همیشه نزدم بماند .

هرروز شادمانیهای ماندگار به سراغم می آید. به آنچه پیش روی من است با اعجاب مینگرم .

من هماهنگ وشادمان وتابناکم وبه استبداد وترس، تعلق خاطری ندارم.

شادمانی ام برصخره ای استوار بنا شده است وازاکنون تا ابد الاباد بمن تعلق دارد .

شادمانی ام کار خداست پس هیچ کس نمی تواند درآن دخالت کند .

خیرو صلاحم هم اکنون بصورت جریان از شادمانی پیوسته وناگسسته وافزاینده بسویم جاری میشود .

چون با خدا همراهم، با خواسته دل خود نیزهمراه میشوم .برای شادمانی وتندرستی وتوانگری وعشق پایدارم سپاس میگزارم.

آرزوی دلم که آرمانی کامل درذهن الهی است هم اکنون به یمن فیض وازراهی سحرآمیز تحقق مییابد .

من موزون، هماهنگ وشادمانم ودارای جاذبه الهی.مشیت خدا برای من درمنتهای کمال است وپایدار

عشق

چون با آن یگانه جدائی ناپذیر همراهم  پس با عشق وخوشبختی جدائی نا پذیرخودنیزهمراهم .

نورخدا دردرونم میتابد وهرچه ترس وتردید وخشم ونفرت را میزداید.

تجلی عشق خدادرمن، ازمن مغناطیسی مقاومت ناپذیرمیسازد. من فقط کمال را می بینم وبجزحق الهی خویش هیچ نمیخواهم .

همه را دوست میدارم وهمه دوستم دارند وآنکه بظاهردشمن منست ازدردوستی درمیاید.

من با خودم وهمه دنیا در آشتی وآرامشم . به همگان عشق میورزم وهمگان نیز به من عشق میورزند .

هم اکنون دروازه های شادمانی به رویم گشوده میشوند.

بخشایش

همه را می بخشایم وهمه مرا می بخشایند همه دروازه ها به ناگاه گشوده میشوند تا خیروصلاحم بسویم آیند .

من قانون بخشایش رافرا می خوانم. من ازخطاها وعواقب آنهاآزادم .من درحمایت قانون رحمتم نه زیرقانون کارما(کنش وواکنش)

آنچه درملکوت مقدرنشده باشددرهیچ کجارخ نخواهدداد .

عبارت خردمندانه

کارخدانشدندارد!

خدادرمکانهای دورازانتظاربه دست افرادی دورازانتظارودرمواقعی تصورناپذیر، معجزات خودرابه انجام میرساند.

ایمانی که دل وجرات نیاوردایمان نیست.ایمان راتاهرکجابکشیدکش می آید پس آنراتاجلوه گرشدن خواسته هایتان بکشید

هرگزباالهام قلبی چون وچرانکنید.آرمانهای الهی هرگزباهم تعارض پیدا نمیکنند.

کریستف کلمب احساس قلبی خودرادنبال کرد.(کاش اینکاررانمیکرد!)

ملکوت سماوات عرصه آرمانهای عالی است.

پیش ازسحرتاریک است، اماتاکنون هرگزنشده که آفتاب طلوع نکند ،به سحر اعتماد کنید!

هرگز کسی را از الهام قلبی اومنصرف نکنید.هرگزکاری راکه شهود«گواهی دل »به فردا موکول میکند، امروزانجام ندهید!

زندگی چه باشکوه میشود اگر تن به استدلال ندهید.به همسایه خود چون خویشتن مهر بورزید.

آنچه درحق دیگران میکنیدهمانابرای خود میکنید. (به هنگام خشم ونفرت هر عملی بکنیم واکنشی ناخوشایند خواهد داشت)

به هنگام خشم ونفرت هرعملی بکنیم واکنشی ناخوشایند خواهدداشت به یمن الهی همیشه برای آزادی و رهایی ازهروضعیتی راه خروجی هست و همه آدمیان مختارند تااراده خدا را به انجام رسانند.

هر نیکی وخوبی از کسی که درراه راست گام بر میدارد دریغ نخواهد شد

 پیش از آنکه بخواهند پاسخ خواهم گفت و پیش ازآنکه سخن گویند خواهم شنید زیراعرضه پیش از تقاضا میاید

آن جان لا یتناهی هرگز دیر نمی کند.

 

نوشته شده در چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۳ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()


 Design By : Pichak