فریبا احمدی اپتومتریست و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

The Prophet (peace be upon him and his progeny) said: Whoever wants to smell me smell rose

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود : هرکس می خواهد بوی مرا استشمام کند پس گل سرخ (گل محمدی ) را ببوید 

چکیده مقاله 

در این مقاله با استفاده از ماخذ معتبر و کتب متعدد به گزیده ای از مشخصات سیما و سیره حضرت اشاره شده است. عناوین آن عبارتست از: سیمای پیامبراعظم (ص)، نورجمال، چشم و ابرو، لب و دهان، پیشانی و بینی، دستها و پاها، قامت ، مو، مهر نبوت، بوی عطر، آرایش ، عبادت ،روزه ، سیره، طبع بلند ، پیامبر مهربان، اخلاق قرانی، تواضع و فروتنی ، ابتدا به سلام ، نحوه دعوت ،  مانند فقیران ، سنت حسنه ، برخورد با اقشار، برآوردن نیاز ، با یاران ، برسفره ، درمجلس ، با کودکان ، حسن خلق ، وفای بعهد ، مهمانداری، هدیه پذیری ، با فرزندان ، مزاح‌ و بالاخره شجاعت پیامبر اعظم (ص).

صورت ایشان گرد بود و مانند ماه میدرخشید، چشمان ایشان سیاه و زیبا ، ابروانش کمانی و کشیده و دهانش متناسب  بود. پیشانی بلند،گونه ها برجسته ، بینی کشیده و چانه اش کوتاه و متناسب بود. دستها  و پاهایشان صاف، ساقها معتدل وکف دست او معطر بود. قامت معتدل و چهارشانه بود بین دوکتف ایشان مهر نبوت قرار داشت. موی ایشان صاف و بلندی آن به شانه ها میرسید.

مردم ایشان را از بوی خوششان میشناختند. هنگام عبادت ازخوف خدا رنگ چهره اش تغییر میکرد. نمازش تمام ولی کوتاه بود وخطبه اش از همه خطبه ها کوتاهتر بود. ماه شعبان، رمضان و سه روز هرماه را روزه میگرفت.

رسول خدا صاحب خلق نیکو بود که  اخلاق او قرآن بود. میفرمود بهترین شما خوش خلقترین شماست.به همه سلام میکرد وابتدا دست میداد.پوزش عذرخواهان را پذیرفته و با فقرا و بیچارگان نشست و برخاست میکرد. از یاران دلجوئی واهل فضل و دانش را احترام مینمود و هیچ سائلی را رد نمیکرد.

وقتی دختری بدنیا میامد میفرمود: ریحانه ایست که روزیش بر خداوند است . دیرتر از همه بخشم میامد و زودتر از همه راضی میشد. بعهد خود وفادار بود. مهمان را تا درب منزل مشایعت میکرد و هدیه را  می پذیرفت. دست بر سر کودکان خود میکشید و با آنها بازی میکرد. بخاطر رافتش با اصحاب مزاح میکرد تا عظمت او آنها را نهراساند. در جنگ شجاعترین مردم بود و...             

اهمیت اخلاق کریمه بحدی ست که حضرت آنرا دلیل بعثت خویش میداند .خداوند در قران کریم بعد از سوگند بقلم، عظمت خلق او را ذکر میکند .یکی از دلایل گسترش سریع اسلام خلق عظیم ایشان است. هرچند امکان تبعیت کامل از ایشان دشوار است،اما به نص قران کریم موظف به تبعیت درحد توان از او هستیم.آشنائی با سیما و سیره نبوی ، علاوه بر افزایش عشق و محبت، از روشهای موثر سیر و سلوک بوده و باعث آمادگی برای الگو پذیری می باشد.

 

واژه های کلیدی :   نبی اعظم ( سلام الله و صلواته علیه ) خلق ، اخلاق

 

The Abstract

The majesty- Rose prophet

In this article, to a selected biography and visage of the Holiness was pointed by authentic sources and numerous books. The titles consist of: the face of the greatest prophet, the beauty brightness, eye and eyebrow, lips & mouth,    forehead & nose, hands & legs, stature, hair, the prophet hood, seal, the odor of scent, make up, worship, observing the fast, biography, high temperament , kind prophet, Quranic ethics, humility & modesty, At first say hello to every one, the method of invitation, like the poor, the good  tradition, treatment with social strata, answer the needs ,with supports, at floor cloth, at assembly ,with children, a good temper , promise faithfulness, hospitality, receive presents, with off springs, pleasantry & at last the courage of the Holy Prophet.

His face was round & was shining like the moon. His eyes were black & beautiful, His eyebrows were arched & stretched & his mouth was elegant. A high forehead, protruding cheeks, stretched nose & his chine was short & elegant. His hands & legs were smooth, the shanks were mild & his palm was sweet smelling. The moderate & broad- shouldered stature. There was the prophet hood seal between his shoulders. His hair was flat & long that reached to his shoulders.

People recognize him by his nice odor. At the time of worship, his face color changed because of his    God Fear. His prayers were complete but short & his sermon was shorter than the others. He was fasting in Shaban & Ramadan & three days of each month.

The messenger of God had a good temper that his ethics were Quran. He said: "The most   good – tempered is the best of you." He said "hello" to everyone & at first he shook hands with the others. He accepted the apology of the people who were regret. He associated with the poor and the miserable. He was offering solace & comfort to his companions. He respected the learned men and the scholars. He never rejected the pauper. When a girl was born, he said: "she in a sweet basil and the God gives her daily bread." He become angry later than the others & was gratified before the others. He was faithful to his promise.

 He accompanied guests to the door of the house & accepted the gifts. He touched his hand to the head of the children & played with them .He exchanged pleasantries with his companions because of his own kindness, & in order to that his companions don’t be frightened because of his majesty. At war he was the bravest.

The importance of a good temper is to the extent that in his own opinion, it is the reason of the appointment of the Holy prophet to his divine mission. God in the Great Quran after swear to pen ((Ghalam)) indicates the majesty of his temper. One of the reasons of Islam's quick spread is his Great temper. Although it is difficult for us the whole following of his orders, but to the exact text of Holy Quran we are responsible to his following as far as we can. Being familiar with face and the Holy prophet biography, in addition to increase love and affection, is one of the useful ways of movement and conduct and create readiness to sample accepting.

Key words: The greatest Prophet (peace be upon him), temper ethics

 

هرکس می خواهد بوی مرا استشمام کند ، پس گل سرخ ( گل محمدی ) را ببوید.

سلام بر پیامبر عشق، رسول گل سرخ

انک لعلی خلق عظیم                    

سلام بر طه­ ی یسین «طه ماانزلنا القران علیک لتشقی»

سلام براحمد مرسل  «اسمه احمد »

سلام بر رحمت بی­انتها «رحمت للعالمین»

سلام بر صاحب خلق عظیم «انک لعلی خلق عظیم»

سلام بر رسول عشق و رحمت  «فبما رحمه من الله لنت لهم»

سلام بر معلم مدرسین 

 

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت    

     به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

اگر آن نور لطیف رحمانی، هدف و انگیزه اصلی بعثت خویش را اکمال بزرگواری­های اخلاق می­داند

 چرا از آن خلق عظیم توشه ای برنگیریم؟ چرا زبان و قلم خود را به نام و کلام او تبرک نکنیم که

او صاحب و ثمره سوگند (نون والقلم) است. «نون والقلم ومایسطرون»

خدایا! ما بندگان حقیر و مفلس تو چگونه از کسی بگوئیم که جبرئیل امین هم یارای همراهی با او را

 نیافت و فرمود: « لو دنوت انمله لاحترقت » اگر ذره ای جلوتر روم پروبالم سوزد!

خدایا ما بازماندگان در لیلة ظلمانی نشئه­ی دنیا چگونه از نوری دم نزنیم که ماه نیز از شرم روی او منشق

گشت. (اقترب الساعه و انشق القمر)

و او خود خورشید جهان افروز گشت که « والشمس وضحیها »

بارالها!  این چه خلقی­است که تو با همه عظمت و کبریائیت آن­را عظیم می­شماری؟!

ای خدائی­که دنیا و متاع آن­را با همه زرق و برق­ها و رنگ وریاهایش قلیل شمردی

در احمد مرسل چه دیدی که او را به خلعت « لولاک» آراستی ؟!

وبه فرشتگان حیران و واله در نونت سوگند خوردی

که احمد برخلق عظیم است.«انک لعلی خلق عظیم»

این چه حسن خلقی­ است که طه ویس دلیل اصلی بعثت خویش را در حدیث شریف

«بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» اتمام و اکمال بزرگواری­ها و کرامت­های اخلاق می­داند؟

این چه حسن سلوکی­ است که اگر نبود همه از دورش پراکنده می­شدند

« لوکنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک» و به لطف و رحمت الهی رحیم دل و رئوف گردید.

این چه خلقی­ است که دلیل اصلی گسترش سریع اسلام در برابر مسیحیت درهمه جا (چه درسرزمین عربستان و چه درخارج عربستان، چه درآسیا، چه در آفریقا و چه درجاهای دیگر) گردید؟ ...

بارخدایا! من که با قلم شکسته و زبان اعجم قادر به وصف نعمت­های بزرگ تو در دنیای قلیل­ات نیستم  چگونه می­توانم آن روح لطیف، لمعه روحانی، آن اکسیر اعظم و قران مجسم را به تصویر بکشم؟

چگونه از کسی سخن بگویم که جبرئیل امین نیز از رفتن با او در آن شب جهان افروز باز ماند؟

مرا همین بس که حیران روی او باشم و مست از بوی او. 

به­ راستی که باید گفت :

                        بلغ العلـــــــــی بکماله              کشف الدجی بجــــــــماله

                       حسنت جمیع خصـــــاله              صلـــــــــــــوا علیه و آله 

خدایا برما تکلیف فرمودی که او را تبعیت کنیم «ولکم فی رسول الله اسوه الحسنه »

اما تو خود  فرمودی که «ما یکلف الله نفسا الا وسعها» 

پس چگونه ما بندگان  ظلوم وجهول و هلوع، بی­نظر لطف و عنایت تو جرات و جسارت آن­را داریم

که از عبد و رسول تو سخن بگوییم « محمد(ص) رسول الله»  و داعی اطاعت و ولایت او را نمائیم؟

 

ای فریادرس بی­ پناهان! ای اجابت کننده ندای بیچارگان !

یا غیاث المستغیثین! یا مجیب الدعوه المضطرین !

 ما را دریاب که سخت به تو و لطف تو نیازمندیم تا رسول تو را بشناسیم که

(او را نشناخت مگر تو)  و ما عرفناک حق معرفتک ...

مقاله حاضر عرض ارادتی­است  به صاحب خلق عظیم !  

 برآن­که گنبد خضرایش دل و جان از ما ربود و کعبه عشق ما گردید و خال لبش، گرفتارمان کرد

 

من به­ خال لبت ای دوست گرفتارشدم      

چشم­ بیمار تو را دیدم و بیمار شدم

و چشم بیمارش بیمارمان کرد تا او خود طبیب دردهایمان باشد « طبیب دوار بطبه »

و حکیم نفس­های اماره ­مان گردد «ان النفس لاماره بالسوء»

و شافی قلوب­ منکسر و ارواح مجروح و مشتاقمان باشد. »کتب فی قلوبهم ایمان»

 

  گرطبیبانه بیائی به سر بالینم                   به دو عالم ندهم لذت بیماری را

                                             حبیب آمد، طبیب آمد

                                                                          السلام علیک یا حبیب الله


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٤ساعت ۳:٥۳ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

A philosophic question

 

What is the meaning of being

What is the philosophy of life

 Love

But what is  the truth of love

Where is it? How is it

 What is it ? what time ? when

What place ? Where ? Who is it

سلام ...

یک سوال فلسفی!

معنای زندگی چیست ؟ فلسفه وجود چیست ؟

حتما عشق !  اما حقیقت عشق چیست؟ !

کجاست ؟ چگونه است ؟ چه زمانی ؟ چه مکانی ؟ چه کسی؟

مدتهاست این فکر ذهن مرا مشغول کرده است ...

من فیلسوف نیستم اما همیشه دنبال پاسخ به سوالات خودم هستم .

سوالات دیگران را شاید به راحتی پاسخ بدهم  اما سوالات خودم همیشه مرا مشغول می کند.

قبلا تصور می کردم فلسفه زندگی در راز گل سرخ نهفته است

در لطافت و زیبائی آن ، در رنگ و بوی آن  و در اسرار پیچیده شده در لای لای گلبرگهای آن !

هنوز هم یکی از پاسخهای اصلی من به سوال بالاهمین است.

خدارا شکر که گل سرخ را آفریده است....

راز گل سرخ

 گاهی تصورمی کنم فلسفه زندگی انسان در رنگها نهفته است هزاران رنگ، هرکدام به جلوه ای،  به نوری

 با طول موج و انرژی خاصی که هرکدام از طیف رنگی را از دیگری متمایز می کند.

 

سالها طول کشید و مدت مدیدی نیز متوجه شدم که معنای حقیقی حیات زندگی در لحظه است

هوشیارانه زندگی کردن ، هر لحظه حیات را با همه وجود حس کردن ، دیدن ، نگاه کردن

 شنیدن ، بوئیدن ، لمس کردن و دوست داشتن و عشق ورزیدن

دیشب دومین سالگرد پدر بود

 پدری که زیبابودن ، مهربان بودن و عاشق بودن را بمن یاد داد.،

پدری که دوست داشتن گلها و درختها را بمن آموخت

پدری که تیزبینی و پشتکار را بمن یاد داد .

معلم مهربانی که با عشق می آموخت و نه تنها من که همه  شاگردانش عاشق او بودند.

پدر رفته است و من هنوز به مهربانی و بزرگواری او فکر می کنم

 به عشق بی حد و بی حصر او به همه !

به محبت بی دریغ و بی منت و بدون توقع او !

تصورمی کنم امروز پاسخ بهتری برای سوال همیشگی ام پیدا کرده باشم

یقیننا عشق و دوست داشتن اززیباترین و لطیفترین موجوداتی است که خداوند زیبا و مهربان آفریده است .

اصلا علت اصلی خلقت عشق و محبت خداوند است که خواست زیبائیهائی خویش را آشکار کند...

اما حقیقت عشق چیست ؟

تجلی واقعی عشق کجاست؟

زمان عشق !

 مکان عشق !

 و حقیقت عشق !

 این را نیز پدر بمن آموخت

او عاشق امام حسین (ع)  بود و دوستی او را از کودکی بمن آموخت

امروز دیگر مطمئنم که پاسخ چیست ؟

 پاسخ معنای زندگی ، فلسفه وجود و حقیقت عشق در امام حسین(ع)  نهفته است

عاشورا  و اربعین زمان عشق

کربلا مکان عشق

و حسین (ع) حقیقت عشق است .

کاش همه حسین را آن چنان که هست می شناختند !

کاش دنیا اربعین را می دید!

بزرگترین تجمع دینی عشق  و ارادت و صلح را در جهان

بیش از 20 میلیون عاشق بعد از 1400 سال با عشق و سرور و با گریه و ناله و خستگی ناپذیر

 از کشورهای مختلف از کیلومترها و گاهی صدها کیلومتر راه  از زن و مرد و کوچک و بزرگ

 با همه وجود حتی با پای پیاده بسوی کربلا می روند

 تا در اربعین به ضریح امام حسین (ع) برسند.

چرا دنیا نمی بیند؟ چرا دنیا نمی شنود؟ چرا نمی فهمد؟

 

 چرا خبرگزاریهائی مرگ چند ماهی را در برکه ای در آنسوی دنیا گزارش می کنند

خود را به کوری و کری زده اند؟!؟!

کاش می توانستم چشم هارا بینا کنم.

اما حتی یک اپتومتریست هم نمی تواند کسی را که خود را به نابینائی زده است بیناکند.

اربعین میعادگاه عاشوراست .

اربعین چهلم شهادت امام و یاران و اصحاب شهید و مظلوم اوست مکمل و متمم عاشوراست.

سلام بر اربعین ، سلام بر عاشورا ، سلام بر کربلا ، سلام بر حسین(ع)

سلام بر عاشقانی که به زندگی معنا دادند و راز زندگی را فهمیدند

و فلسفه وجود و حقیقت عشق را به دنیا نمایاندند...

برای همین است که  خداوند مهرو عشق حسین را در دل همه بندگانش قرار داده است.

خدایا تو که با خون حسین (ع)  پاسخ اعتراض فرشتگانت را به آفرینش آدم دادی

تو که مهر و محبت او را در دل بندگانت قرار دادی

با حسین و با یاد و نام حسین همه بندگان گمراه و سرگردانت را با نام عشق و ایثار هدایت فرما

خدایا پدر را با عشق  و مولایش امام حسین (ع) درسرور و آرامش ابدی ساکن فرما.

آمین یا رب العالمین.

 

 هیهات منا الذله

 

الموت اولی من رکوب­ العار والعار اولی من­دخول النار، انا الحسین ابن علی، آلیت ان لاانثنی، احمی عیالات ابی، امضی علی دین النبی (ص) 

وباز محرم شد و باز عاشورا رسید اما دیگر برای ما محرم ماهی از دوازده ماه سال و عاشورا روزی از روزهای سال نیست که هرروزمان عاشوراست و هرماهمان محرم است و هرزمینمان کربلاست ...

هر شهید کربلائی دارد هرشهید کربلائی دارد و کربلا را تو مپندار که شهری است میان شهرها و نامی است میان نامها، نه!

کربلا حرم حق است و هیچ­کس را جز یاران امام حسین (ع) راهی به­سوی حقیقت نیست برای ما کربلا بیش از آن­که یک شهر باشد، یک افق است، یک منظرمعنوی است که آن را به تعداد شهدایمان فتح کرده ایم.

May Abjection be Away from Us

 "Death is better than a life with abjection and life with abjection is better than getting into fire. I am Hossein, Ali's son, and I have sworn not to bow to the enemy, to protect my dad's Family and I accept martyrdom in the Prophet Mohammad's religion." Imam Hossein (peace be upon him)

Once again Muharram and once again Ashura, but for us Muharram is not one the 12 months of the year and Ashura is not just any day for Ashura is everyday and Muharram is every month and Karbala is everywhere.

Every martyr has a Karbala and don't you think that Karbala is just a city among many and it is a just a name among many. No!

Karbala is the sanctum of the truth and nobody except Imam Hossein's companions has access to it. For us Karbala is more a horizon than just a city. It is the spiritual aspect which has been conquered with the numbers of our martyrs

 

اربعین حسینی بر شما تسلیت !

صدای اذان سلیم می آید! ...

الله اکبر ، الله اکبر اشهد ان لااله الاالله، اشهد ان لااله الاالله،  اشهد ان محمد رسول الله (ص) ...

اربعین حسینی – اردبیل – فریبا احمدی

ساعت 12و 10 دقیقه ظهر چهارشنبه  یازدهم آذرماه 1394   

نوشته شده در چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٤ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()


 Design By : Pichak